Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelő adatai: Név: Kovács Károly E.V. Cím: 1201 Budapest, Mártírok útja 219. Nyilvántartási szám: 52548615 Elérhetőség: +36 30 682 6096 ; becsus@mutargybecsles.hu (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Az adatkezelési szabályzat hatálya: A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő valamennyi internetes tartalomszolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésére. Az adatokat a fentieken kívül harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a mutargybecsles.hu és a Műtárgy klub hírlevelének rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatásra, valamint a weboldalon regisztrált felhasználók esetében a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokhoz való hozzáférés azonosítására használjuk. Az adatkezelés célja: A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása. Az adatkezelés célja továbbá, hogy a felhasználó adatai tárolásra kerüljenek, és a megadott információk alapján a felhasználó számára megfelelő üzleti ajánlatokról, lehetőségekről kapjon tájékoztatást a megadott elérhetőségein. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes tájékoztatása után, az ő személyes hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást. A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, meglátogatott aloldalak, IP cím. Az érintettek köre: Hírlevél feliratkozók és a weboldalon regisztrált felhasználók. Az adatszolgáltató jogai: Adathordozhatósághoz való jog, törléshez (felejtéshez) való jog. Az adatkezelés időtartama: A regisztrációtól a regisztráció törlésének kéréséig. Cookie-k (sütik) használata: A honlapon cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezeket a böngészők a számítógépre töltik le, a felhasználói élmény fokozása érdekében. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics, Google AdWords, Facebook. Amennyiben úgy dönt, hogy nem engedélyezi a cookie-kat, akkor kikapcsolhatja ezt a szolgáltatást. Ennek a leghatékonyabb módja, a böngészőben elvégzett beállítás, aminek a módját az adott böngésző Súgó/Help részében talál. Értelmező fogalmak

 • évi CXII. törvény 3. § alapján

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • különleges adat:

  • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

 • közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 • közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.